Hotline 0934.50.8242

Sao nhái đỏ

15.000 VNĐ / 50 hạt

  • Xuất xứ Đức
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Trổ bông sau 65-70 ngày

Sao nhái đỏ

Hạt giống hoa sao nhái đỏ

Hoa bướm

Hạt giống hoa bướm


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý