Hotline 0934.50.8242

Rau càng cua

15.000 VNĐ / 0,5 gram

  • Xuất xứ Việt nam
  • TCCL: LS-HN 12/2014
  • Thu hoạch sau 45 – 50 ngày

Rau Càng Cua

Hạt giống rau càng cua

Bán Hạt Giống

Bán hạt giống rau càng cua


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý