Hotline 0934.50.8242

. Hồng leo đài loan

25.000 VNĐ / 5 hạt

  • Cung ứng cây con số lượng lớn
  • Thi công vườn hồng cho khu sinh thái

Hạt Giống Hoa Hồng

Kỹ thuật ươm hạt giống hoa hồng

Bán Hạt Giống Hoa Hồng

Cách ươm hạt giống hoa hồng


  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý