Hotline 0934.50.8242

Chuối cảnh mini

25.000 VNĐ / 5 hạt

  • Là loại túi nhỏ – hàng mẫu dùng thử. Size hàng mẫu phù hợp với người chưa có kinh nghiệm gieo trồng, và cũng phù hợp với tâm lý dùng thử sản phẩm. Tránh lãng phí.

  • Dịch vụ thi công
  • Hệ thống đại lý